top of page

Způsob mé práce je syntézou moderní vědecké psychologie a tradičních nauk s duchovním přesahem, vycházející ze šamanismu i filozofie východu.

Pracuji formou rozhovoru a využívám i prvky řízeného dechu, meditace, imaginace, konstelací a práce s energií Reiki. Kombinace těchto technik umožňuje hlubší práci s psychikou, uvolňování emocí a celkovou harmonizaci. Zaměřuji se na léčení emočních zranění, jako je strach z opuštění a odmítnutí. Uvažuji v kontextu rodu a rodové zátěže (tj. vzorce a strachy přenášené z generace na generaci) a jejich proměnu. Vycházím z celostního psychosomatického přístupu ke člověku.

K člověku přistupuji celostně na úrovni mysli-emocí-těla-energie, což vede k harmonizaci vztahu k sobě, druhým a životu obecně.

Mysl

Mysl je skvělým nástrojem, ale bývá špatným pánem. Utrpení vychází z nesprávných postojů a iluzí, které si člověk vytvořil, na kterých lpí a dle kterých reaguje. Mnohé mentální programy a přesvědčení je třeba zvědomit, přehodnotit a tím uvolit vnitřní odpor. Klíčem je také naučit se využívat potenciál mentální energie a sílu záměru pro svůj život.

Emoce

Emoce jsou jen energie. Přijdou a zase odejdou. Avšak pro léčení těla i duše je nezbytné neustálé zvědomování si našich pocitů a propuštění starých potlačených emocí a strachů. Tím se uvolní prostor pro příval nové energie a vyzařování. Vyzařování pak ovlivňuje to, jaké lidi a situace do svého života přitahujeme a jaké vztahy s nimi prožíváme.

Vztahy

Nejdůležitějším vztahem, který máme, je vztah k sobě samým. Vztahy s druhými jsou jen odrazem našeho nitra, našich (často neuvědomovaných) kvalit, (nemoudře) potlačované energie stinných stránek, stejně jako emocionálních zranění.

Není možné změnit ostatní, aby odpovídali našim představám. Místo toho se můžeme zaměřit na hlubokou vnitřní práci směřující k laskavému, intimnímu a bezpodmínečnému vztahu sami k sobě. A to změní vše...

Většina konfliktů ve vztazích vzniká nepochopením principu projekcí a zrcadlení. Při projekcích člověk promítá staré nezpracované emoce do současných vztahů, které jsou však pouhým spouštěčem všeho nezahojeného, nikoli příčinou. Zrcadlení pak nastává ve chvíli, kdy nám druzí zrcadlí části nás samých.


Pomohu vám tyto principy pochopit, což vede nejen k harmonizaci vztahů samotných, ale i k vnitřnímu sebepoznání a růstu.

Tělo

Povedu vás k napojení se zpět na své tělo a tělesné pocity. To je klíčem k hlubšímu propojení se sebou, svou moudrostí a vnitřním vedením. Zaměřuji se i na psychosomatické souvislosti a léčení. 

Energie

Pracuji do hloubky. Jsem průvodkyní léčivými imaginacemi a konstelacemi, kdy pracuji v napojení na Reiki. Využívám i prvky a poznatky z jógy.

Jak (ne)pracuji: Insurance

Dovolte si vydat se na vědomou cestu. Vývoj se nedostaví tím, že se budete snažit stát lepšími. Dostaví se tehdy, když odstraníte překážky být tím, kým jste sem přišli být.

Jak (ne)pracuji: Text

S KÝM (NE)PRACUJI

Pracuji s dospělými i dospívajícími. V případě práce s dětmi pracuji pouze za spolupráce s rodiči, neboť vnímám, že pokud má být něco změněno u dítěte, je třeba tuto změnu uchopit a podpořit přes rodiče.

Pracuji s lidmi, kteří jsou nastaveni růstově, jsou otevřeni procesu změny a vědomé cestě, jsou ochotni naslouchat a změnu ve svém životě chtějí uchopit zodpovědně, aktivně a přes sebe.

Nepracuji s lidmi s poruchami osobnosti, se závislostmi, v pasivním procesu, ani s lidmi, kteří nechtějí vstoupit do sebereflexe a převzít odpovědnost za sebe.

Jak (ne)pracuji: Text
bottom of page